Het glas-in-lood-raam

Peter Zwart schreef destijds.

Opdracht bij het grote-glas-en-lood-raam:

 

“GIJ ZIJT ALLEN BOUWLIEDEN”

 

“Gegrepen door de christelijke bezieling om het huis Zijns Vaders te bouwen is de grondslag tot dit raam waarin Christus als de door Gods kracht bezielde bouwer de in eendracht tezaamgebrachte bouwstenen formeert tot een bouwwerk der Christelijke eenheid. 

Hopende dat dit raam tot voorbeeld strekke om met Gods Zegen in Christus kracht voort te bouwen in uw gezin en de wereld daarbuiten, opdat GIJ ALLEN BOUWLIEDEN ZIJT” 

 

Een uitgebreide duiding door de heer J. Wiegel, een kerkganger, in 1997.

 

Het geheel:

Het kan zijn dat ’n eerste blik op de voorstelling de herinnering oproept aan twee uitspraken van de Here Jezus: 

In het huis mijns vaders zijn vele woningen en

Ik ga heen om u plaats te bereiden.

 

Daarmee is dan ’n begin gemaakt met de interpretatie van wat te zien is. De bouwvakker is dan de Middelaar, die bezig is voor de zijnen ’n plaats te bereiden. We zijn dus in de hemel. Daarbij past de ladder links onderaan, die de verbinding vormt met de aarde en die tegelijkertijd doet denken aan de ladder in de droom van Jakob in Bethel. De Verlosser is druk bezig en hij doet denken aan: de Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. De vader is niet rechtstreeks aanwezig in overeenstemming met de Heidelbergse Catechismus Zondag 35 antwoord 97: God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. Misschien verwijzen de drie verticale stroken bovenaan in het midden naar ’n Hoger deel van de hemel waar hij zetelt. 

 

De Heilige Geest kan gesymboliseerd zijn in de drie vliegende duiven die de band zouden kunnen aangeven tussen de Vader en de Zoon. De Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. De 7 mensen zijn in deze optiek gestorven gelovigen, die net zijn aangekomen in de hemel en even moeten wachten. Ze hebben blijkbaar hun feest klederen aan. Denk daarbij aan de gelijkenis van de man zonder feestkleed die niet mocht aanzitten aan het feestmaal. Het feestelijk wordt geaccentueerd door de kleurige fronten aan de kleding van de gezaligheden. Er zijn 7 personen te zien (zeven is het getal van de volheid, de totaliteit); wellicht zijn er dan ook 7 huizen te zien. De halfronde bogen geven aan dat we in de hemel zijn; de kleur is azuur, hemelsblauw. Het onderste deel van de bogen dient als aureool om het hoofd van de Here Jezus. 

 

Elementen:

Het eerste valt op de centrale figuur, blijkbaar een bouwvakker. Hij is gekleed in werkkleding in grijze tinten. In zijn rechterhand heeft hij een troffel en links houdt hij een steen vast. Boven zijn hoofd bevindt zich een halfronde constructie in blauwe tinten: het zijn gebogen, halfcirkelvormige banen van klein tot groot. Daaronder zijn 2 of 3 gebogen banen of stroken in een andere kleur met groen erin; ze lopen van rechts naar links of andersom en ze worden smaller of breder; ze eindigen puntig. In dit bovenste gedeelte zijn 3 duiven zichtbaar te zien. Lager zien we huizen en mensen. De laatste 7 in getal. Het aantal huizen is moeilijker te bepalen. Verder is er een bouwstelling waarop de centrale figuur staat. De balken van die stelling schijnen met touwen aan elkaar verbonden te zijn. Links zien we tegen de stellage een deel van een ladder, die wel op de grond zal staan. Dit onderdeel stelt een huis in aanbouw voor. Verder naar rechts zien we een dakgebint. Bomen en/of struiken vinden we verspreid over de hele voorstelling. Om de gehele glasconstructie te ondersteunen zijn donkergekleurde staven aangebracht. Ze verdelen de hele voorstelling in 9 vakken, die drie- en vierhoekig van vorm zijn. Wat stenen en planken zijn wellicht onderaan te zien. De kleuren zijn overwegend rood, blauw en geel.

 

OMD sept. 2005 JW

 

Glas in lood raam