Diaconale collectes in juni

Voor de maand juni zijn de volgende diaconale collectedoelen gekozen:
 
Op zondag 7 juni vraag de diaconie uw bijdrage voor het project “Met open armen” van Cross Culture in Nieuwegein (CNN), een collecte in het kader van: ”opvang van kwetsbare groepen” het beleidsthema binnenland van de diaconie voor dit jaar.
Collectedoel
CCN is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap. Het is een gastvrije, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. CNN richt zich op christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit verschillende landen en culturen. Bij de samenkomsten ligt de focus op mensen met een niet-Nederlandse achtergrond; er wordt gekozen voor een ‘gezins-aanpak’, waarbij activiteiten worden gekozen waarin alle generaties kunnen participeren, waardoor er een natuurlijk netwerk voor gezinnen wordt gevormd. In Nieuwegein is ongeveer 25% van de bewoners van allochtone afkomst.  De samenkomsten van CNN beginnen met een maaltijd, waarbij iedere deelnemer wat eten meebrengt. Ook zijn er informele ontmoetingen thuis. CNN wil diaconaal present zijn en biedt o.a. ondersteuning van vluchtelingen, huiswerkbegeleiding, praktische hulp. Meer informatie: http://cross-culture-nieuwegein.nl/.
 
Speciale coronacrisis fondsenwervingsactie op en rond 14 juni voor Kerk in Actie en het Christelijk Noodhulpcluster, beide organisaties doen een dringend beroep op ons voor steun voor preventie, voorlichting, voedselpakketten en medische zorg in de landen ver weg, waar zij werken. Mensen daar ontberen vaak al het nodige in hun dagelijkse situatie, laat staan in tijden van de coronacrisis.
Net als voor alle diaconale collectes kunt u uw bijdrage hiervoor overmaken naar bankrekening NL23 RABO 0308 3000 76 van de diaconie van PKN De Bilt onder vermelding van 'coronacrisisbijdrage'. De diaconie zal de opbrengst van deze actie verdubbelen tot een maximum van €5.000,-. U weet inmiddels, dat u contant geld en/of collectebonnen in een envelop met het collectedoel ook bij Hans Oskam in de bus kunt doen op Bildzigt 16 in Bilthoven.
 
Op zondag 28 juni is er een diaconale stipcollecte. De opbrengst hiervan is bestemd voor het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Het steunpunt heeft als missie: optreden als belangenbehartiger van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Het bevorderen van de sociale en economische zelfredzaamheid van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), die reeds woonachtig zijn in de gemeente De Bilt, staat daarbij voorop. 
Diaconie stip collecte
Praktisch helpt het steunpunt o.a. met taalondersteuning (o.a. geven van taallessen), juridische en maatschappelijke ondersteuning, er worden soms activiteiten georganiseerd.  Veel van deze hulp wordt uitgevoerd door vrijwillig(st)ers. De overheid financiert alleen het allernoodzakelijkste, voor overige kosten is het steunpunt afhankelijk van giften en donaties.
Alle collectes bevelen wij hartelijk bij u aan. Dank voor uw diaconale gaven in de afgelopen periode. 
 
Banner tonen
Banner verbergen